ขอเชิญชวนพี่น้องชาวอำเภอกันทรลักษ์ประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์

เทศบาลเมืองกันทรลักษ์  จัดโครงการฝึกอาชีพระยะสั้นแก่ผู้ว่างงานตามความต้องการของประชาชน

หลักสูตรการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์


           นายทรงชัย  รุจิรารังสรรค์  นายกเทศมนตรีเมืองกันทรลักษ์  กล่าวว่า  โครงการฝึกอาชีพระยะสั้นแก่ผู้ว่างงานตามความต้องการของประชาชน จัดขึ้นตามนโยบายการพัฒนาของเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ ที่มุ่งเน้นพัฒนาด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมและฝึกอาชีพให้กับประชาชน กลุ่มบุคคลหรือกลุ่มอาชีพตามความเหมาะสมและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ร่วมใจจัดทำดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในระหว่างวันที่ 25- 29 ตุลาคม 2560 และเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ความชำนาญและประสบการณ์ด้านการประกอบอาชีพ เป็นการเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายให้กับตนเองครอบครัว ชุมชน ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและยังเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของการสร้างอาชีพและสร้างรายได้ของประชาชนและผู้ที่สนใจ เป็นการพลิกวิกฤตเศรษฐกิจให้เป็นโอกาสในการประกอบอาชีพ และเป็นการเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน สร้างความใกล้ชิดและสานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชุมชนกับเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ให้มากขึ้น เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ จึงได้ร่วมกันบูรณาการประสานจัดทำโครงการฝึกอาชีพ ระยะสั้นแก่ผู้ว่างงานตามความต้องการของประชาชนและผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60“หลักสูตรการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์”ขึ้น โดยมีกำหนดการดังนี้

 

 

วัน/ เดือน/ ปี

 

สถานที่ในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์

 

เวลาปฏิบัติ

 

หมายเหตุ

 

วันที่  3  กรกฎาคม 2560

 

ณ ห้องประชุมเทศบาลฯ

 08.30 – 12.00 น.

13.30 – 16.30 น.

ตัวแทน/ ผู้นำชุมชนเข้าร่วมฝึกอบรมฯ จำนวน 50 คน

 

วันที่ 11 – 14 กรกฎาคม 2560

 

ณ วัดสว่าง

 08.30 – 12.00 น.

13.30 – 16.30 น.

 

 

ประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลเมืองกันทรลักษ์  และผู้ที่มีจิตอาสาเข้าร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์

 

วันที่ 17 – 21 กรกฎาคม 2560

 

ณ วัดศิริวราวาส

 08.30 – 12.00 น.

13.30 – 16.30 น.

 

วันที่ 24 – 28 กรกฎาคม 2560

 

ณ วัดโนนม่วง

 08.30 – 12.00 น.

13.30 – 16.30 น.

 

หมายเหตุ  กำหนดการนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม


Share on Line
Share on Pinterest