เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2560

           นายทรงชัย รุจิรารังสรรค์ นายกเทศมนตรีเมืองกันทรลักษ์ จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนรู้จักโทษและพิษภัย เป็นการสนองนโยบายการปราบปรามยาเสพติดของรัฐบาล และเพื่อเป็นการสกัดกั้นไม่ให้ยาเสพติดทุกชนิดเข้าไปแพร่ระบาดตามสถานศึก สถานประกอบการ หน่วยงาน และชุมชนต่างๆ เทศบาลเมืองกันทรลักษ์จึงได้จัดทำโครงรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดสำหรับเยาวชน ประจำปี 2560  โดยมีกำหนดการดังนี้

          วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560

               เวลา 08.00 น.           - นักเรียน/นักศึกษา ข้าราฃการ พนักงาน                                                      เทศบาล คณะกรรมการ ชุมชนและอสม.ใน                                                  เขตเมือง พร้อมกันที่สนามกีฬากลางอำเภอ                                                    กันทรลักษ์

              เวลา 08.30 น.           พิธีเปิดโครงการ

                                              - ประธานจัดงานกล่าวรายงาน
                                              - ประธานในพิธีกล่าวเปิดงานและปล่อยขบวน                                                 รณรงค์
                                              - ตัวแทนนำกล่าวคำปฏิญาณตนเนื่องในวันยา                                                 เสพติดโลก
                                             - เริ่มเคลื่อนขบวนจากสนามกีฬากลางไปตาม                                                  เส้นทางดังนี้
                                               สายที่ 1 ประกอบด้วย
                                               1. โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์  
                                               2. โรงเรียนบ้านสว่าง
                                               3. โรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด
                                               4. โรงเรียนอรจันทร์วิทยา
                                               5. โรงเรียนศรีสะเกษบริหารธุรกิจ
                                               6. ชมรมแอโรบิค ไทเก๊ก ผู้สูงอายุ
                                               เริ่มเคลื่อนขบวนจากสนามกีฬากลางเลี้ยวขวา                                           ไปตามถนน วีระเทพผ่านหน้าสาธารณสุขอำเภอ                                            กันทรลักษ์ ผ่านหน้าบ้านพัก นายอำเภอสิ้นสุด                                              ถนนวีระเทพ ถึงสามแยกเลี้ยวซ้าย ไปตามถนน                                              สินประดิษฐ์ ถึงสี่แยกแว่นท้อปเจริญเลี้ยวซ้ายไป                                            ตามถนนอนันตภักดี จนถึงสนามกีฬากลาง
                                               สายที่ 2 ประกอบด้วย
                                               1. โรงเรียนมารีอุปถัมภ์
                                               2. โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
                                               3. โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
                                               4. วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
                                               5. โรงเรียนบ้านโนนน้ำอ้อม
                                               6. อสม.และคณะกรรมการชุมชน 21 ชุมชน                                                7. พนักงานเทศบาลเมืองกันทรลักษ์
                                          เริ่มเคลื่อนขบวนจากสนามกีฬากลางเลี้ยวซ้ายไป                                           ตามถนน วีระเทพถึงสามแยกคลินิกหมอพรทิพย์                                           เลี้ยวขวามไปตามถนนเขา พระวิหาร ผ่านหน้า                                             ร้านธงชัยมอเตอร์ เข้าสู่ถนนเสริมราษฎร์ ถึง                                                 แยกธนาคารกรุงไทยเลี้ยวขวาไปตามถนน                                                   สินประดิษฐ์ ถึงแยก ธนาคารกรุงไทย เลี้ยวขวา                                            ไปตามถนนสินประดิษฐ์ ถึงสี่แยก แว่นท้อปเจริญ                                          เลี้ยวขวาไปตามถนนอนันตภักดีจนถึง                                                          สนามกีฬากลาง เวลา

                11.00 น.           เสร็จสิ้นกิจกรรม

Share on Line
Share on Pinterest