ขอเชิญร่วมงานเฉลิมฉลองสมโภชศาลหลักเมืองกันทรลักษ์

                นายทรงชัย  รุจิรารังสรรค์    นายกเทศมนตรีเมืองกันทรลักษ์    เปิดเผยว่า   เทศบาลเมืองกันทรลักษ์      จัดงานสมโภชศาลหลักเมืองกันทรลักษ์   อำเภอกันทรลักษ์     จังหวัดศรีสะเกษในระหว่างวันที่  13-14 ธันวาคม 2559     บริเวณพุทธอุทยานศาลหลักเมืองกันทรลักษ์  โดยมีกิจกรรมในการจัดงานสมโภชศาลหลักเมือง  ดังนี้

         วันที่  ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๕๙   

         เวลา    ๑๖.๐๐  น.      -  หน่วยงาน  ร้านค้า  องค์กร และผู้มี
                                           จิต
ศรัทธาตั้งโรงทาน
                                      
พนักงานเทศบาลฯเจ้าหน้าที่พร้อมกัน 

                                           ณ บริเวณศาลหลักเมืองกันทรลักษ์

                                       -  ลงทะเบียนบวชชีพราหมณ์

        เวลา    ๑๘.๐๐  น.      -  คณะผู้บริหาร  หัวหน้าส่วนราชการ
                                         
พนักงานเทศบาล พ่อค้า  ประชาชน
                                          แขกผู้มีเกียรติพร้อมกัน  ณ ศาลหลัก
                                          เมือง
กันทรลักษ์

       เวลา    ๑๘.๓๐  น.       -  ประธานในพิธี (นายอำเภอกันทรลักษ์)
                                          เดินทางมาถึงบริเวณ
พิธี  ประกอบพิธี
                                          ทางศาสนา   ไหว้พระรับศีล
                                      
-  พิธีถวายความอาลัย
                                          
ประธานในพิธีถวายคำนับพระบรม
                                          ฉายาลักษณ์
/ยืนสงบนิ่ง   
                                         
๘๙ วินาที จุดเทียนถวายอาลัย /
                                         
ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี

      เวลา   ๑๙.๓๐ น.          พระสงฆ์สมณศักดิ์เจริญพระพุทธมนต์
                                      
บวชชีพราหมณ์

      เวลา    ๒๐.๓๐  น.       -  แสดงบรรยายธรรม

                                      -  โดย  แม่ชีศันสนีย์  เสถียรสุต

      เวลา    ๒๒.๓๐  น.       -  ร่วมทำวัตรเย็น

      เวลา    ๒๓.๐๐  น.       -  แสดงพระธรรมเทศนา

      เวลา    ๒๔.๐๐  น.       -  เจริญภาวนาสวดพุทธคุณ  
                                         ธรรมคุณ   สังฆคุณ
(ตลอดคืน)

      วันที่   ๑๔   ธันวาคม   ๒๕๕๙   

      พิธีทำบุญตักบาตร

       เวลา    ๐๖.๓๐  น.      -  คณะผู้บริหาร / สมาชิกสภาฯ /พนักงาน
                                         เทศบาลฯ พร้อมกัน 
ณ  บริเวณศาล
                                         หลักเมืองกันทรลักษ์
                                     
ประธานในพิธีเดินทางมาถึงบริเวณพิธี

       เวลา    ๐๗.๐๙  น.      -  ประกอบพิธีทางศาสนา ไหว้พระ รับศีล
                                         ถวายสังฆทานรับพร
                                     
ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๘๙ รูป

 พิธีบวงสรวงองค์เจ้าพ่อศรีศักดิ์หลักเมือง

      เวลา   ๐๘.๐๐  น.        –  หัวหน้าส่วนราชการ / หัวหน้าหน่วยงาน
                                          รัฐวิสาหกิจ
  
กำนัน /นายกองค์การ
                                          บริหารส่วนตำบล
/ ประธานสภา    
                                         
วัฒนธรรมตำบล / กลุ่มองค์กรต่างๆ
                                          พร้อมกัน  ณ  บริเวณศาลหลักเมือง
                                          กันทรลักษ์
                           

      เวลา    ๐๙.๐๙  น.       -  ประธานในพิธี (ผู้ว่าราชการจังหวัด
                                         ศรีสะเกษ) เดินทางมาถึง
บริเวณพิธี
                                     
ประธานจัดงาน  
                                          นายทรงชัย  รุจิรารังสรรค์ 
นายก
                                          เทศมนตรีฯ กล่าวรายงานต่อประธาน
                                          ในพิธี
                                      
ประธานในพิธี  (ผู้ว่าราชการจังหวัด
                                          ศรีสะเกษ)  
                                      
 -  กล่าวเปิดงาน
                                      
 -  มอบเกียรติบัตรหน่วยงานที่ส่งรายชื่อ
                                          ผู้ร่วมบวชชีพราหมณ์
เกียรติบัตรคนดี
                                          ศรีกันทรลักษ์
/เกียรติบัตรคนดีศรี
                                          ชุมชน
ตามลำดับ
                                      
-  ประกอบพิธีสักการะศาลหลักเมือง 
                                          ผูกผ้ ๗ สี 
คล้องมาลัย ประพรมน้ำหอม
                                      
จุดธูปเทียนบูชาสักการะเทพารักษ์
                                           หลักเมืองกันทรลักษ์
                                      
-  ตัวแทนกำนัน     นายกองค์การบริหาร
                                          ส่วนตำบล
ประธานสภาวัฒนธรรมแต่ละ
                                          ตำบล หัวหน้าหน่วยงาน
 หัวหน้าสถาน
                                          ศึกษา  วางพานบายศรีสักการะ
                                          ตามลำดับ
                                      
ผู้มีเกียรติปักธูปเครื่องบวงสรวง 
                                     
พราหมณ์ประกอบพิธีบวงสรวงศาล
                                         หลักเมืองกันทรลักษ์
                                     
เสร็จพิธี

                   นายกเทศมนตรีเมืองกันทรลักษ์     จึงขอเชิญชวน  พี่  น้องประชาชนชาวอำเภอกันทรลักษ์  และอำเภอใกล้เคียง  และผู้มีจิตศรัทธา  ร่วมออกโรงทานในวันที่  13 – 14  ธันวาคม  2559  พร้อมร่วมสมโภชศาลหลักเมืองกันทรลักษ์  โดยพร้อมเพียงกันในวันและเวลาดังกล่าว

Share on Line
Share on Pinterest