ประกาศหลักเกณฑ์การประกวดขบวนแห่ชุมชน หน่วยงาน ชิงถ้วยพระราชทานฯ งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2559

        นายทรงชัย รุจิรารังสรรค์  นายกเทศมนตรีเมืองกันทรลักษ์  ได้กำหนดจัดงานประเพณีลอยกระทง  ประจำปี  2559  ในวันที่  14  พฤศจิกายน  2559  ณ  บริเวณสวนสาธารณะหนองกวางดีด  อำเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ  ทั้งนี้เทศบาลเมืองกันทรลักษ์  ชุมชน และส่วนราชการได้กำหนดกิจกรรม  การประกวดขบวนแห่      การประกวดกระทง   การประกวดนางนพมาศ   และการประกวดหนูน้อยนพมาศ    ดังนั้นเพื่อให้การจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  เทศบาลเมืองกันทรลักษ์   จึงกำหนดหลักเกณฑ์ในการประกวด    ดังนี้

1.  การประกวดขบวนแห่กระทง

หลักเกณฑ์ทั่วไป

          -    ในขบวนแห่ต้องมีกระทงและนางนพมาศประจำกระทงที่ตกแต่งอย่างสวยงาม

          -    ผู้ร่วมขบวนแห่แต่งกายให้สุภาพสวยงาม อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย

          -    ผู้เข้าร่วมขบวนแห่กระทงของชุมชนต้องมีจำนวนตั้งแต่  60  คน  ขึ้นไป  ต่อหนึ่งขบวน

          -    ผู้เข้าร่วมขบวนแห่กระทงของหน่วยงาน ต้องมีจำนวนตั้งแต่  100  คน  ขึ้นไป  ต่อหนึ่งขบวน

          -    ขบวนมีกิจกรรมการละเล่นตามวัฒนธรรม ที่หลากหลายสนุกสนานรื่นเริงตามธรรมชาติ

          -    ขบวนแห่ทุกขบวนพร้อมกัน ณ   สนามที่ว่าการอำเภอกันทรลักษ์ เวลา 08.00 น.  และเริ่มเคลื่อน ขบวน    08.30  น.   ในวันที่   14   พฤศจิกายน   2559

         -     การรับสมัครขบวนแห่ประเภท (ชุมชน) รับจำนวน 21 ขบวน   (หากครบตามจำนวนเทศบาลเมืองกันทรลักษ์จะทำการปิดรับสมัครทันที  และประเภท (หน่วยงาน) รับไม่จำกัด

          อนึ่ง  เพื่อให้การจัดขบวนแห่ไม่ขาดตอน  จึงกำหนดข้อปฏิบัติ  ดังนี้

         1.  การจัดริ้วขบวนและผู้เข้าร่วมขบวนมีความพร้อมเพรียง เป็นระเบียบเรียบร้อย   ไม่มีการแตกขบวนในขณะเวลาเดินจากจุดเริ่มต้นถึงจุดสิ้นสุด     หากมีการแตกของขบวนแห่ดังกล่าวคณะกรรมการจะพิจารณาตัดคะแนนในส่วนของการจัดริ้วขบวนพร้อมเพียง

          2. กำหนดเวลาในการแสดงฟ้อนรำ ของแต่ละขบวนประมาณ 3 – 5  นาที หากเกินเวลาดังกล่าวกรรมการจะให้สัญญาณเคลื่อนขบวนการแสดงขบวนฟ้อนรำ ถ้าไม่เคลื่อนขบวนการแสดงตามกำหนดเวลา    คณะกรรมการจะพิจารณาตัดคะแนนในส่วนของการรักษาเวลา

          3.  การกำหนดจุดรำหรือจุดที่คณะกรรมการให้คะแนน  กำหนดให้มี  2  จุด  คือ

                   1. บริเวณหน้าร้านแว่นท๊อปเจริญ

                   2. บริเวณหน้าร้านธงชัยมอเตอร์  ถนนเสริมราษฎร์ 

เกณฑ์การให้คะแนนขบวนแห่กระทง  คะแนนเต็ม 100 คะแนน   แยกเป็น

          1   การตกแต่งกระทงและพาหนะประกอบขบวนแสดงอัตลักษณ์ของอำเภอกันทรลักษ์  25      คะแนน

          2   การแสดงประกอบขบวนแห่ (การร่ายรำ)   20      คะแนน

          3   การจัดริ้วขบวนพร้อมเพรียง สวยงามและมีความคิดสร้างสรรค์   20  คะแนน

          4   การละเล่นแบบไทยประกอบและจำนวนผู้ร่วมขบวน  15      คะแนน

          5  การแต่งกายเน้นความเป็นวัฒนธรรมไทย    15      คะแนน

          6  การรักษาเวลาไม่เกิน 5 นาที      5        คะแนน

รางวัลการประกวดขบวนแห่   (ชุมชน)   คือ

          -   รางวัลชนะเลิศ  เงินสด  จำนวน  50,000  บาท   พร้อมถ้วยรางวัล

          -   รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ  1  เงินสด  จำนวน  30,000  บาท    พร้อมถ้วยรางวัล

          -   รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ  2  เงินสด  จำนวน  20,000  บาท   พร้อมถ้วยรางวัล

          -   รางวัลชมเชย 18 รางวัล ๆ ละ  10,000   บาท

รางวัลประกวดขบวนแห่  (หน่วยงาน)  คือ

          -   รางวัลชนะเลิศ  เงินสด  จำนวน   50,000  บาท  พร้อมถ้วยรางวัล

          -   รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ  1  เงินสด  จำนวน   30,000  บาท  พร้อมถ้วยรางวัล

          -   รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ  2  เงินสด  จำนวน  20,000   บาท  พร้อมถ้วยรางวัล

          -   รางวัลชมเชย  2  รางวัล ๆ    ละ  10,000   บาท

          *** หมายเหตุ***สำหรับขบวนแห่ที่เข้าร่วมประกวด  หากองค์ประกอบในขบวนแห่ที่เข้าร่วมประกวดไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด  เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ขอสงวนสิทธ์รางวัลการประกวด

          การส่งขบวนแห่เข้าประกวด

           -    กำหนดให้ส่งเข้าประกวดในนามชุมชน , สถานบันการศึกษาหรือหน่วยงานทั่วประเทศไทย ได้จำนวนกลุ่มละ  1   ขบวน 

           -    ชุมชน หน่วยงาน ที่ส่งขบวนแห่เข้าประกวดต้องมาพร้อมกัน  ณ  สนามที่ว่าการอำเภอกันทรลักษ์  เวลา 08.00 น.  และเริ่มเคลื่อนขบวน 08.30  น. คณะกรรมการจัดการประกวดจะไม่รับขบวนแห่ที่มาหลังเวลา 08.30 น. หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ในการประกวดโดยไม่มีเงื่อนไข

           2.   การประกวดกระทงชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ ฯ

หลักเกณฑ์ทั่วไป

                -    กระทงทุกกลุ่มที่ส่งเข้าประกวดต้องมีลักษณะเป็นรูปกระทงและต้องเข้าร่วมในขบวนแห่

                -   กระทงต้องมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางหรือความกว้างของฐานกระทง 1.5 เมตรขึ้นไป ความสูงไม่น้อยกว่า 1  เมตร จากฐานกระทงถึงปลายยอด

                -   วัสดุที่จัดทำกลีบกระทงเน้นวัสดุธรรมชาติจากใบตองกล้วย  มีความประณีต  สวยงาม มีองค์ประกอบของกระทงครบสมบูรณ์  

                -    การจัดตกแต่งกระทงและประดับไฟแสงสี(ไฟฟ้า)ให้แล้วเสร็จก่อนเวลา  18.30 น. และให้แต่ละชุมชน หน่วยงาน เตรียมความพร้อมในกรณีที่ไฟฟ้าทางเทศบาลเกิดความเสียหาย

                -  ให้มีป้ายชื่อคณะ  กลุ่ม  ชุมชน  หรือสถาบันการศึกษา

 หลักเกณฑ์การให้คะแนน    คะแนนเต็ม   100   คะแนน    ประกอบด้วย

ภาคกลางวัน     90   คะแนน  ประกอบด้วย

          1.  ความประณีต ละเอียด สวยงาม     30    คะแนน

          2.  วัสดุประกอบกระทงทำจากวัสดุธรรมชาติใบตองกล้วย   20  คะแนน

          3.  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์     15      คะแนน

          4.  การสื่อความหมายในการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ15 คะแนน

          5. ขนาดสัดส่วนเหมาะสมสวยงามตามเกณฑ์ที่กำหนด   10      คะแนน

ภาคกลางคืน     10    คะแนน   ประกอบด้วย

  1.  การตกแต่งประดับไฟแสงสีในกระทงสวยงามความคิดริเริ่มสร้างสรรค์     10  คะแนน (คณะกรรมการเริ่มดูรายละเอียดเวลา 18.30 – 19.30)                                          

รางวัลการประกวดกระทง   คือ

          -   รางวัลชนะเลิศ  เงินสด  จำนวน  50,000  บาท  พร้อมถ้วยรางวัล

          -   รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ  1  เงินสด  จำนวน  30,000  บาท  พร้อมถ้วยรางวัล

          -   รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ  2  เงินสด  จำนวน  20,000   บาท   พร้อมถ้วยรางวัล

          -   รางวัลชมเชย 2 รางวัล ๆ ละ  10,000   บาท 

          การส่งกระทงเข้าประกวด

          -   กำหนดให้ส่งเข้าประกวดในนามชุมชน , สถานบันการศึกษา หรือหน่วยงานทั่วประเทศไทย  ได้จำนวนกลุ่มละ   1   กระทง 

          -   กลุ่มชุมชน , สถานบันการศึกษาหรือหน่วยงานต่างๆทั่วประเทศไทย  ที่ประสงค์ส่งกระทงเข้าประกวดให้ยื่นใบสมัครได้ที่กองการศึกษา   เทศบาลเมืองกันทรลักษ์   อำเภอกันทรลักษ์   จังหวัดศรีสะเกษ หรือสอบถามได้ที่กองการศึกษา เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ หมายเลขโทรศัพท์ 045 – 661381  ต่อ  152   ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่   7   ตุลาคม   2559 

3.   คณะกรรมการผู้ตัดสินการประกวด

          3.1  คณะกรรมการผู้ตัดสิน  ผู้ทรงคุณวุฒิจะพิจารณาให้คะแนนการประกวด  ตามหลักเกณฑ์การประกวดที่กำหนด

          3.2  ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุด  จะประท้วงใด ๆ  ไม่ได้เด็ดขาด

          3.3  ผู้สมัครและผู้เกี่ยวข้องหรือผู้ให้การสนับสนุนผู้เข้าร่วมการประกวดจะอ้างว่าไม่ทราบหลักเกณฑ์การประกวดฯ นี้  ด้วยประการใด ๆ มิได้

Share on Line
Share on Pinterest