ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ มาแสดงตนเพื่อยืนยันสิทธิ์

          นายทรงชัย  รุจิรารังสรรค์  นายกเทศมนตรีเมืองกันทรลักษ์  กล่าวว่า  ด้วยเทศบาลเมืองกันทรลักษ์      จะรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ป่วยเอดส์  มาแสดงตนเพื่อยืนยันสิทธิขอรับเงินสงเคราะห์  ในระหว่างวันที่    1 – 31  ตุลาคม  2559  ณ  กองสวัสดิการสังคม  เทศบาลเมืองกันทรลักษ์  ในวันและเวลาราชการ  พร้อมหลักฐานประจำตัวของผู้รับเบี้ยยังชีพ  ดังนี้ 

  1. ผู้สูงอายุ  ผู้ป่วยเอดส์  นำหลักฐานมา ดังนี้

             -          บัตรประจำตัวประชาชน  พร้อมสำเนา

             -          ทะเบียนบ้าน  พร้อมสำเนา

            -          สมุดบัญชีธนาคาร  พร้อมสำเนา

      2. ผู้พิการ  นำหลักฐานมา ดังนี้

            -          บัตรประจำตัวผู้พิการ  พร้อมสำเนา

            -          ทะเบียนบ้าน  พร้อมสำเนา

            -          สมุดบัญชีธนาคาร  พร้อมสำเนา

      เทศบาลเมืองกันทรลักษ์  ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ป่วยเอดส์  มาแสดงตนเพื่อยืนยันสิทธิขอรับเงินสงเคราะห์  ตามวันเวลาดังกล่าว

Share on Line
Share on Pinterest