ให้ผู้พิการในเขตเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ยื่นต่อบัตรประจำตัวคนพิการที่ใกล้หมดอายุหรือหมดอายุแล้ว

การขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓ หมวด ๑ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิจะรับเบี้ยความพิการ ข้อ ๖ (๓) ต้องมีบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ และหมวด ๕ การสิ้นสุดการได้รับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ ข้อ ๑๔ (๒) ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๖ กรณีสิทธิได้รับเบี้ยความพิการดังกล่าวสิ้นสุดลงตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สั่งระงับการจ่ายเงินเบี้ยความพิการสำหรับบุคคลดังกล่าวทันทีนั้น

     ในการนี้ เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ จึงขอประชาสัมพันธ์คนพิการที่ได้รับเบี้ยความพิการ และมีบัตรประจำตัวคนพิการที่ใกล้หมดอายุหรือหมดอายุแล้ว (บัตรประจำตัวคนพิการจะมีอายุใช้งาน 8 ปี นับแต่วันออกบัตร) เมื่อครบกำหนดแล้ว คนพิการจะต้องยื่นคำขอขอมีบัตรประจำตัวคนพิการใหม่ ณ กองสวัสดิการสังคม  เทศบาลเมืองกันทรลักษ์   โทรศัพท์  045-661-381  ต่อ 162-163  

การยื่นต่อบัตรประจำตัวคนพิการหมดอายุ ชำรุด/สูญหาย หรือมีการเปลี่ยนแปลง

     สถานที่ให้บริการออกบัตรประจำตัวคนพิการ

          1. ขอมีบัตรประจำตัวคนพิการได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ

2.  กองสวัสดิการสังคม  เทศบาลเมืองกันทรลักษ์

กรณีบัตรประจำตัวคนพิการหมดอายุ ชำรุด/สูญหาย หรือมีการเปลี่ยนแปลง
บัตรประจำตัวคนพิการจะมีอายุใช้งาน 8 ปี นับแต่วันออกบัตร เมื่อครบกำหนดแล้วคนพิการจะต้องยื่นคำขอขอมีบัตรประจำตัวคนพิการใหม่ ณ สถานที่ที่ให้บริการออกบัตรประจำตัวคนพิการ พร้อมเอกสารดังนี้
          ๑. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาสูติบัตรของคนพิการ 
          ๒. สำเนาทะเบียนบ้านของคนพิการ 
          ๓. รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน จำนวน ๒ รูป
          ๔. บัตรประจำตัวคนพิการ

     การออกบัตรใหม่แทนบัตรเดิมที่ชำรุด/สูญหาย
     หาก บัตรประจำตัวคนพิการชำรุดหรือสูญหายหรือมีการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญก่อนวัน หมดอายุ 
          - คนพิการสามารถยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการใหม่แทนบัตรเดิมได้ พร้อมเอกสาร ดังนี้ 
          ๑. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาสูติบัตรของคนพิการ 
          ๒. สำเนาทะเบียนบ้านของคนพิการ 
          ๓. รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน จำนวน ๒ รูป 
          ๔. บัตรประจำตัวคนพิการ 
          - คนพิการไม่สามารถยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการใหม่แทนบัตรเดิมได้ด้วยตนเองให้มีผู้อื่นดำเนินการ ยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการใหม่แทนได้ ทั้งนี้ต้องนำเอกสาร ดังนี้
          ๑. เอกสารหลักฐานการยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการใหม่ 
          ๒. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมทั้งต้นฉบับตัวจริง 
          ๓. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมทั้งต้นฉบับตัวจริง 
          ๔. หลักฐานอื่นที่แสดงให้เห็นว่าได้รับมอบอำนาจจากคนพิการหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง กับคนพิการ เนื่องจากเป็นผู้ปกครอง ผู้พิทักษ์ ผู้อนุบาล หรือผู้ดูแลคนพิการแล้วแต่กรณี  ามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓ หมวด ๑ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิจะรับเบี้ยความพิการ ข้อ ๖ (๓) ต้องมีบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ และหมวด ๕ การสิ้นสุดการได้รับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ ข้อ ๑๔ (๒) ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๖ กรณีสิทธิได้รับเบี้ยความพิการดังกล่าวสิ้นสุดลงตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สั่งระงับการจ่ายเงินเบี้ยความพิการสำหรับบุคคลดังกล่าวทันที นั้น

     ในการนี้ เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ จึงขอความร่วมมือจากท่านประชาสัมพันธ์คนพิการที่ได้รับเบี้ยความพิการ และมีบัตรประจำตัวคนพิการที่ใกล้หมดอายุหรือหมดอายุแล้ว (บัตรประจำตัวคนพิการจะมีอายุใช้งาน ๖ ปี นับแต่วันออกบัตร) เมื่อครบกำหนดแล้ว คนพิการจะต้องยื่นคำขอขอมีบัตรประจำตัวคนพิการใหม่ ณ กองสวัสดิการสังคม  เทศบาลเมืองกันทรลักษ์   โทรศัพท์  045-661-381  ต่อ 162-163   จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการประชาสัมพันธ์ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share on Line
Share on Pinterest