โรงงานยาสูบ “เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกคนพิการ”

                 โรงงานยาสูบ  กระทรวงการคลัง  โดยความร่วมมือมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ  เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกคนพิการ  เข้าทำงานในตำแหน่งพนักงานธุรการ  จำนวน  18  อัตรา  คนพิการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนที่ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกให้มาสมัครด้วยตนเองหรือส่งเอกสารและหลักฐานการสมัครมาที่ “ ศูนย์การจัดหางานคนพิการพระมาหาไถ่  ตู้ ปณ. 11  เมืองพัทยา  จังหวัดชลบุรี  20260”

                   กำหนดการรับสมัคร  ตั้งแต่วันที่  1 –  31    มีนาคม   2559  เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในการสมัคร

  1.  รูปถ่ายปัจจุบัน  ขนาด  1  นิ้ว  จำนวน  2  รูป
  2. สำเนาใบระเบียนแสดงผลการศึกษา  จำนวน  1  ชุด
  3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน  1  ชุด
  4. สำเนาสมุดประจำตัวคนพิการ/บัตรประจำตัวคนพิการ จำนวน  1  ชุด
  5. สำเนาทะเบียนบ้านจำนวน  1  ชุด
  6. สำเนาหลักฐานการพ้นพันธะการถูกเกณฑ์เข้ารับราชการทหาร จำนวน 1 ชุด (สำหรับเพศชาย)
  7. สำเนาเอกสารหรือหนังสือรับรองการผ่านงาน จำนวน  1  ชุด (ถ้ามี)
  8. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ และชื่อสกุล (ถ้ามี)
    จำนวน 1 ชุด

                   งานประชาสัมพันธ์  เทศบาลเมืองกันทรลักษ์  ขอแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์มายังพี่น้องประชาชนและประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง  ได้แจ้งข่าวไปยังผู้พิการที่มีความรู้ความสามารถที่อยากจะเข้าทำงานในตำแหน่งพนักงานธุรการ  ได้เข้ารับการสมัครเพื่อรับการคัดเลือก ตามวัน  เวลา  ที่กำหนดจึงขอแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

Share on Line
Share on Pinterest