เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งนอกเขตจังหวัด

               นายทรงชัย  รุจิรารังสรรค์  นากเทศมนตรีเมืองกันทรลักษ์  กล่าวว่า  ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกา  ยุบสภาผู้แทนราษฏร  พ.ศ.2556  และให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่  2  กุมภาพันธ์  2557  นั้น  เทศบาลเมืองกันทรลักษ์จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ได้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดในคราวเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  เมื่อวันที่  3  กรกฎาคม  2554  ไม่ต้องไปยื่นคำขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าอีก  เพราะบุคคลดังกล่าวจะมีชื่ออยู่ในทะเบียนรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกเขตหรือนอกราชอาณาจักรแล้วแต่กรณีจนกว่าจะมีการลงทะเบียนขอเปลี่ยนแปลง  เทศบาลเมืองกันทรลักษ์จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

Share on Line
Share on Pinterest