การประกวดหนุ่มหล่อ Man of the moon

การประกวดหนุ่มหล่อ Man of  the moon

หลักเกณฑ์ทั่วไป

-                   ผู้เข้าประกวดต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า อายุ  15  ปีบริบูรณ์  และไม่เกิน  25  ปี

-                   เพศชาย จากทั่วประเทศ

-                   สถานภาพโสด (ไม่เคยผ่านการแต่งงานมาก่อน)

-                   การแต่งกาย (วันที่  24 พฤศจิกายน  2558 แต่งกายด้วยชุดสูทนิยม และวันที่  25  พฤศจิกายน  2558  แต่งกายชุดไทยโบราณ)

-                   ผู้เข้าประกวดจะต้องมารายงานตัวและซ้อมเดินในวันอาทิตย์ที่  22  พฤศจิกายน  2558 เวลา  17.00 น.  ณ  เวทีกลางน้ำสวนสาธารณะหนองกวางดีด 

การประกวดแบ่งขั้นตอนการประกวด   ดังนี้

-                   วันที่   24   พฤศจิกายน  2558  เวลา  17.30 น.  ผู้เข้าประกวดรายงานตัวพร้อมรับหมายเลข (ให้ผู้เข้าประกวดมารายงานตัวพร้อมถือบัตรประชาชนมาแสดงตัว)  ณ  เวทีประกวดบริเวณสวนสาธารณะหนองกวางดีด   (แต่งกายด้วยชุดสูทนิยม)  ทำการประกวดเพื่อเก็บคะแนน

-                   วันที่   25   พฤศจิกายน  2558  เวลา  17.30 น.  ผู้เข้าประกวดรายงานตัว  (ให้ผู้เข้าประกวดมารายงานตัวพร้อมถือบัตรประชาชนมาแสดงตัว) ณ  เวทีประกวดบริเวณสวนสาธารณะหนองกวางดีด  (การแต่งกายชุดไทยโบราณ)   ทำการประกวดรอบที่ 1   รอบที่ 2 เพื่อคัดเลือกขวัญใจหนุ่มหล่อและหนุ่มหล่อ Man of  the moon

 

หลักเกณฑ์การให้คะแนน  คะแนน   100  คะแนน

          -   รูปร่างหน้าตา                                                    25      คะแนน

          -   บุคลิกภาพ  ท่วงทา                                             25      คะแนน

          -   ความสวยงามการแต่งกาย                                   25      คะแนน

          -   ไหวพริบปฏิภาณ  วาจา                                       25      คะแนน

รางวัลการประกวดหนุ่มหล่อฯ  คือ

          -   รางวัลชนะเลิศ  เงินสด  จำนวน  15,000  บาท  พร้อมถ้วยรางวัล และสายสะพาย

           -   รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ  1  เงินสด  จำนวน  10,000  บาท  พร้อมถ้วยรางวัล

           -   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ   2   เงินสด  จำนวน  5,000  บาท  พร้อมถ้วยรางวัล

หลักฐานการรับสมัคร

  1. ใบสมัคร
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน   จำนวน  2  ชุด 
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน   จำนวน    2   ชุด
  4. ภาพถ่ายหน้าตรงขนาด  ไม่น้อยกว่า 1  นิ้ว  จำนวน  2  รูป
  5. สมัครได้ที่กองการศึกษา  เทศบาลเมืองกันทรลักษ์  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  10  พฤศจิกายน  2558  

       เวลา  08.30  -  16.30  น.  (เว้นวันหยุดราชการ)

การประกวดขวัญใจหนุ่มหล่อฯ

-                   จะให้คะแนนจากดอกไม้ที่หนุ่มหล่อได้รับในการเดินรอบที่  1  รอบที่  2    ในวันที่ 24 - 25พฤศจิกายน  2558   และต้องเป็นดอกไม้ที่ทางเทศบาลเมืองกันทรลักษ์จัดเตรียมไว้

-     รางวัลขวัญใจหนุ่มหล่อฯเงินสด  5,000   บาท  พร้อมถ้วยรางวัลและสายสะพาย

 คณะกรรมการผู้ตัดสินการประกวด

          7.1  คณะกรรมการผู้ตัดสิน  ผู้ทรงคุณวุฒิจะพิจารณาให้คะแนนการประกวด  ตามหลักเกณฑ์การประกวดที่กำหนด

          7.2  ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุด  จะประท้วงใด ๆ  ไม่ได้เด็ดขาด

          7.3  ผู้สมัครและผู้เกี่ยวข้องหรือผู้ให้การสนับสนุนผู้เข้าร่วมการประกวดจะอ้างว่าไม่ทราบหลักเกณฑ์การประกวดฯ นี้  ด้วยประการใด ๆ มิได้

Share on Line
Share on Pinterest