หลักเกณฑ์การประกวดหนูน้อยนพมาศ

หลักเกณฑ์การประกวดหนูน้อยนพมาศ

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด

                 -   ผู้เข้าประกวดต้องเป็นหญิง อายุ  6 – 10  ปี

                 -   มีชื่อในเขตเทศบาลเมืองกันทรลักษ์  ไม่น้อยกว่า  30  วัน  นับถึงวันสมัคร

                 -   การแต่งกายชุดไทยอีสาน

                 -   ส่งประกวดได้ชุมชนและหน่วยงานละ  1  คน

                 -   ผู้เข้าประกวดจะต้องมาซ้อมเดินในวันอาทิตย์ที่ 22  พฤศจิกายน   2558  เวลา   17.00  น. ณ  เวทีกลางน้ำ  สวนสาธารณะหนองกวางดีด

                 -   วันที่  25   พฤศจิกายน  2558  เวลา  17.30 น.  ผู้เข้าประกวดรายงานตัว  ณ  เวทีประกวดบริเวณสวนสาธารณะหนองกวางดีด  (การแต่งกายชุดไทยอีสาน)    เพื่อทำการประกวดและคัดเลือกหนูน้อยนพมาศและขวัญใจหนูน้อยนพมาศ

เกณฑ์การให้คะแนน  100  คะแนน

                    -   ความงามของใบหน้า  รูปร่าง  สัดส่วน               25  คะแนน

                    -   บุคลิกภาพ มารยาท เหมาะสม เป็นกุลสตรีไทย    25  คะแนน

                    -   ความสวยงามการแต่งกายชุดไทย                      25 คะแนน

                    -   ท่าทางการเดิน ท่วงท่า  วาจา  ไหวพริบปฏิภาณ   25 คะแนน

รางวัลการประกวดหนูน้อยนพมาศ  คือ

                    -   รางวัลชนะเลิศ  ทุนการศึกษา  จำนวน  5,000  บาท  พร้อมถ้วยรางวัลและสายสะพาย

                    -   รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ  1  ทุนการศึกษา  จำนวน  3,000  บาท  พร้อมถ้วยรางวัล

                    -   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ    2  ทุนการศึกษา   จำนวน 2,000  บาท  พร้อมถ้วยรางวัล

                   -     สนับสนุนผู้เข้าประกวดหนูน้อยนพมาศทุกคน  ๆ  ละ  1,000  บาท

หลักฐานการรับสมัคร

  1. ใบสมัคร
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน   จำนวน  2  ชุด 
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน   จำนวน    2    ชุด
  4. รูปถ่ายหน้าตรงขนาดไม่น้อยกว่า  1  นิ้ว    จำนวน    2   รูป
  5. สมัครได้ที่กองการศึกษา  เทศบาลเมืองกันทรลักษ์  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน  2558            เวลา  08.30 – 16.30   น.  (เว้นวันหยุดราชการ)

การประกวดขวัญใจหนูน้อยนพมาศ

            -    จะให้คะแนนจากดอกไม้ที่หนูน้อยนพมาศได้รับในการเดินรอบที่  1  รอบที่  2  และเป็นดอกไม้ที่ทางเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ จัดเตรียมไว้

            -   รางวัลขวัญใจหนูน้อยนพมาศ  เงินสด  2,000   บาท  พร้อมถ้วยรางวัลและสายสะพาย

Share on Line
Share on Pinterest