หลักเกณฑ์การประกวดนางนพมาศ

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด

              -  ผู้เข้าประกวดต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า อายุ  15  ปีบริบูรณ์  และไม่เกิน  25  ปี

              -  สถานภาพโสด (ไม่เคยผ่านการแต่งงานมาก่อน)

              -  ผู้เข้าประกวดต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตอำเภอกันทรลักษ์ ไม่น้อยกว่า  30 วัน  นับถึงวันสมัคร ยกเว้นนักเรียน  นักศึกษา และไม่อนุญาตให้นางนพมาศที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในปีที่ผ่านมา เข้าประกวด

              -  นางนพมาศที่ส่งเข้าประกวดต้องนั่งบนรถที่เข้าร่วมขบวนแห่กระทง

              -  การแต่งกาย (วันที่  24 พฤศจิกายน  2558 รอบแรกแต่งกายด้วยชุดกีฬา รอบ2 แต่งกายด้วยชุดราตรี   และวันที่   25   พฤศจิกายน  2558  แต่งกายด้วยชุดไทยอีสานประยุกต์)

              -  ผู้เข้าประกวดจะต้องมารายงานตัวและซ้อมเดินในวันอาทิตย์ที่  22  พฤศจิกายน  2558  เวลา  17.00 น. ณ เวทีกลางน้ำ  สวนสาธารณะหนองกวางดีด

การประกวดแบ่งขั้นตอนการประกวด   ดังนี้

              -  วันที่   24   พฤศจิกายน  2558  เวลา  17.30 น.  ผู้เข้าประกวดรายงานตัวพร้อมรับหมายเลข (ให้ผู้เข้าประกวดมารายงานตัวพร้อมถือบัตรประชาชนมาแสดงตัว)  ณ  เวทีประกวดบริเวณสวนสาธารณะหนองกวางดีด (แต่งกายด้วยกีฬาและชุดราตรี) ทำการประกวดเพื่อเก็บคะแนน

              -  วันที่   25   พฤศจิกายน   2558   เวลา  17.30  น.  ผู้เข้าประกวดรายงานตัว  (ให้ผู้เข้าประกวดมารายงานตัวพร้อมถือบัตรประชาชนมาแสดงตัว)  ณ  เวทีประกวดบริเวณสวนสาธารณะหนองกวางดีด  (การแต่งกายชุดไทยอีสานประยุกต์)  ทำการประกวดรอบที่ 1  รอบที่ 2  เพื่อคัดเลือกขวัญใจนางนพมาศและนางนพมาศ

 หลักเกณฑ์การให้คะแนน  คะแนน   100  คะแนน

 

              -   ความงามของใบหน้า  รูปร่าง  สัดส่วน                  40     คะแนน

              -   บุคลิกภาพ  มารยาท  เหมาะสม  เป็นกุลสตรีไทย    20      คะแนน

              -   ความสวยงามการแต่งกายชุดไทย                        20      คะแนน

              -   ไหวพริบปฏิภาณ  ท่วงท่า  วาจา                          20      คะแนน

 รางวัลการประกวดนางนพมาศ  คือ

 

              -   รางวัลชนะเลิศ  เงินสด  จำนวน  15,000  บาท  พร้อมถ้วยรางวัล และสายสะพาย

              -   รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ  1  เงินสด  จำนวน  10,000  บาท  พร้อมถ้วยรางวัล

             -    รางวัลรองชนะเลิศอันดับ   2   เงินสด  จำนวน  5,000  บาท  พร้อมถ้วยรางวัล

             -     สนับสนุนผู้เข้าประกวดนางนพมาศทุกคน  ๆ  ละ  2,500  บาท

หลักฐานการรับสมัคร

  1. ใบสมัคร
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน   จำนวน  2  ชุด 
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน   จำนวน    2   ชุด
  4. ภาพถ่ายหน้าตรงขนาด  ไม่น้อยกว่า 1  นิ้ว  จำนวน  2  รูป
  5. สมัครได้ที่กองการศึกษา  เทศบาลเมืองกันทรลักษ์  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน  2558  

   เวลา  08.30  -  16.30  น.  (เว้นวันหยุดราชการ)

การประกวดขวัญใจนางนพมาศ

-               จะให้คะแนนจากดอกไม้ที่นางนพมาศได้รับในการเดินรอบที่  1  รอบที่  2 ในวันที่ 24 – 25 พฤศจิกายน  2558   และต้องเป็นดอกไม้ที่ทางเทศบาลเมืองกันทรลักษ์จัดเตรียมไว้

-     รางวัลขวัญใจนางนพมาศเงินสด  5,000   บาท  พร้อมถ้วยรางวัลและสายสะพาย

Share on Line
Share on Pinterest