แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559

           ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  เรื่อง  การจัดซื้อจัดจ้าง  พ.ศ.2548  ลงวันที่  1  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.2558  ข้อ 4 และข้อ 5  กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

           บัดนี้  เทศบาลเมืองกันทรลักษ์  ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  ปีงบประมาณ 2559  แล้วเสร็จ  รายละเอียดปรากฎ  ตามเอกสารแนบท้ายนี้

           จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

                      ประกาศ  ณ  วันที่  1  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.2558

 

                                                     นายทรงชัย  รุจิรารังสรรค์

                                                 นายกเทศมนตรีเมืองกันทรลักษ์

Share on Line
Share on Pinterest