การแสดงตนเพื่อยืนยันสิทธิ์ขอรับเงินสงเคราะห์ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

     ตามที่เทศบาลเมมืองกันทรลักษ์  ได้ประกาศรายชื่อของผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  คนพิการที่มีสิทธิรับเบี้ยความพิการ  และผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๘  ที่ผ่านมา  ประกอบกับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๕๒  หมวด ๓ การตรวจสอบและจัดทำทะเบียนประวัติผู้มีสิทธิ  ข้อ ๑๐  ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตรวจสอบสถานะของผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและให้ผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแสดงการดำรงชีวิตอยู่ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๕๓  หมวด ๓ การตรวจสอบและจัดทำทะเบียนประวัติผู้มีสิทธิ  ข้อ ๑๐ ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตรวจสอบสถานะความพิการและการดำรงชีพอยู่ของคนพิการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๘  สำหรับผู้ป่วยเอดส์  นั้น

     ดังนั้น  เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว  เทศบลาลเมืองกันทรลักษ์  จึงประกาศให้ผู้สูงอายุที่มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  คนพิการที่มีสิทธิรับเบี้ยความพิการและผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๘  ได้ยื่นเอกสารแสดงตนเพื่อยืนยังสิทธิด้วยตนเอง  กรณีไม่สามารถแสดงตนด้วยตนเอง  ให้มอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจที่เทศบาลเมืองกันทรลักษ์จัดเตรียมให้ยื่นเอกสารกับพนักงานเจ้าหน้าที่  ถายในเดือนตุลาคม  ๒๕๕๘  เท่านั้น  หากพ้นกำหนดแสดงว่าท่านไม่ขอแสดงตนเพื่อยืนยันสิทธิการรับเงินถือว่าท่านสละสิทธิการรับเงินดังกล่าว

Share on Line
Share on Pinterest