การมอบอำนาจหน้าที่นายกเทศมนตรี ให้ปลัดเทศบาลและรองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน

การมอบอำนาจหน้าที่นายกเทศมนตรี ให้ปลัดเทศบาลและรองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน

Share on Line
Share on Pinterest