สรุปการดำเนิการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม2558

งานพัสดุกลาง  กองคลัง  ได้สรุปการดำเนิการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม2558

Share on Line
Share on Pinterest