เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558

          นายทรงชัย  รุจิรารังสรรค์  นายกเทศมนตรีเมืองกันทรลักษ์    ได้กำหนดจัดงานวันเด็กแห่งชาติ   ประจำปี 2558  ขึ้นในวันเสาร์ที่  10 มกราคม  2558  ตั้งแต่เวลา  08.00 น.  เป็นต้นไป  ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอกันทรลักษ์    เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาล      และเป็นการเผยแพร่ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิเด็กและเยาวชน  และส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนได้แสดงออกในทางที่ดีตระหนักถึงความสำคัญของตนเอง  ตลอดจนเป็นการปลูกฝังให้เด็ก  เยาวชนเป็นพลเมืองที่ดีของชาติต่อไป

                   การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี   2558   มีกิจกรรมต่างๆ  ดังต่อไปนี้   

                   * กิจกรรมการแสดงบนเวที               

                   * การประกวดวาดภาพระบายสี

                   * การตอบปัญหาชิงของรางวัล                              

                   * ซุ้มอาหารบริการ

                   * การจัดนิทรรศการ

                   * การแสดงอาวุธศึกษา

                   * การสาธิตการดับเพลิง                          

 

                   พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี  ได้มอบคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี 2558  ว่า  "ความรู้ คู่คุณธรรม นำสู่อนาคต"   พร้อมทั้งอวยพรให้เด็กและเยาวชนไทยมีสุขภาพแข็งแรงทั้งร่ายกาย  จิตใจและสติปัญญา   

                    นายทรงชัย  รุจิรารังสรรค์  นายกเทศมนตรีเมืองกันทรลักษ์  ขอเชิญชวนพ่อ   แม่   พี่  น้องทุกท่านได้นำบุตร - หลานไปเที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติ  ของเทศบาลเมืองกันทรลักษ์  โดยพร้อมเพียงกันในวันเวลา และสถานที่ ดังกล่าว

Share on Line
Share on Pinterest