แจ้งกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการ และชำระเงินค่าภาษี ประจำปี 2558

           ด้วยบัดนี้ถึงกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการ    และชำระภาษี   ประจำปี  2558    แล้ว  เทศบาลเมืองกันทรลักษ์  จึงขอแจ้งกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี     ประจำปี  2558  ให้ผู้ที่อยู่ในข่ายที่ต้องเสียภาษีทราบ  ดังนี้  
             1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน            ยื่นแบบแสดงรายการตั้งแต่วันที่          1  มกราคม  -  28  กุมภาพันธ์  2558    ชำระเงินค่าภาษีภายใน  30  วัน            นับแต่วันที่ได้แจ้ง การประเมิน   ( ภ.ร.ด.8 )                                      
              2. ภาษีป้าย      ยื่นแบบแสดงรายการตั้งแต่วันที่  1  มกราคม  -            31  มีนาคม  2558    ชำระเงินค่าภาษีภายใน  15  วัน  นับแต่วันที่ได้แจ้งการประเมิน (ภ.ป.3)
              3. ภาษีบำรุงท้องที่     ชำระเงินค่าภาษี  ตั้งแต่วันที่   1 มกราคม  -           30  เมษายน 2558

                โดยเทศบาลเมืองกันทรลักษ์มีกำหนดการเปิดให้บริการในการชำระเงินค่าภาษี  ในวันเวลาราชการ  ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. และให้บริการในช่วงพักเที่ยงเวลา 12.00 น. – 13.00 น. จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

 

Share on Line
Share on Pinterest