ประกาศผลการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล

                  ตามที่เทศบาลเมืองกันทรลักษ์  อำเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ ได้ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล  ตามประกาศเทศบาลเมือง       กันทรลักษ์  เรื่อง  การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล     ลงวันที่  25  พฤศจิกายน  2556  และได้ดำเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)  และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) เมื่อวันที่  9  กุมภาพันธ์  2557 และสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)  เมื่อวันที่  5-6  มีนาคม  2557  ไปแล้ว  นั้น

                   บัดนี้  การดำเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) และสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)  ได้เสร็จสิ้นแล้ว  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 13 (3) และมาตรา ๒๓ วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดศรีสะเกษ      เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล             พ.ศ. ๒๕๕๕  ลงวันที่  14  สิงหาคม  ๒๕๕๕  และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556  จึงประกาศผลการ   ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล  โดยจัดเรียงลำดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงลงมาตามลำดับ  ในกรณีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) เท่ากัน  ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า  ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) เท่ากัน  ให้ผู้ได้คะแนนวิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการในภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)  มากกว่า เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า  ถ้ายังได้คะแนนเท่ากันอีก  ให้ผู้ที่สมัครสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า   ทั้งนี้  ให้พิจารณาจากเอกสารในการสมัครสอบ  ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังเอดสารที่แนบมา 

Share on Line
Share on Pinterest