ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)

                     ตามที่เทศบาลเมืองกันทรลักษ์  อำเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ ได้ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล  ตามประกาศเทศบาลเมือง       กันทรลักษ์  เรื่อง  การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล     ลงวันที่  25  พฤศจิกายน  2556  โดยรับสมัครระหว่างวันที่  16  ธันวาคม  2556  ถึงวันที่  9  มกราคม  2557 และได้ดำเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)  และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข)เมื่อวันที่  9  กุมภาพันธ์  2557  ณ  โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์  อำเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ นั้น

                   บัดนี้  การดำเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)  และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) ได้เสร็จสิ้นแล้ว  จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)  ตามบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแนบท้ายประกาศฉบับนี้ (ผนวก ก)

                  ทั้งนี้  ให้ผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล เข้าสอบแข่งขันภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)ในวันที่  5-6  มีนาคม  2557 รายละเอียดตามประกาศเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ เรื่อง กำหนดวัน  เวลา  สถานที่ และระเบียบวิธีการเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล  ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) และสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ในเว็บไซต์ ที่  www.kantharalak.go.th หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานเทศบาลเมืองกันทรลักษ์  หมู่ที่ 14 บ้านป่าไม้  ถนนศรีสะเกษ-กันทรลักษ์  ตำบลหนองหญ้าลาด  อำเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ  หมายเลขโทรศัพท์ 0 4566  1381  ต่อ 112  ในวันเวลาราชการ 

Share on Line
Share on Pinterest