ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวิธีการเกี่ยวกับการสอบฯ

ประกาศกำหนดวัน  เวลา  สถานที่ และระเบียบวิธีการเกี่ยวกับการสอบฯ

ประกาศกำหนดวัน  เวลา  สถานที่ และระเบียบวิธีการเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล

Share on Line
Share on Pinterest