ขอเชิญร่วมงานวันปิยมหาราช พุทธศักราช 2556

ขอเชิญร่วมงานวันปิยมหาราช  พุทธศักราช  2556

             นายทรงชัย  รุจิรารังสรรค์  นายกเทศมนตรีเมืองกันทรลักษ์  กล่าวว่า  ด้วยในวันที่  23  ตุลาคม  ของทุกปี  เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์  พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  สมเด็จพระปิยมหาราช  รัชกาลที่  5  ซึ่งได้มีการวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมรูป  รัชกาลที่  5  เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน  ณ  หอประชุมอำเภอกันทรลักษ์  โดยมีกำหนดการ  ดังนี้

                วันที่  23  ตุลาคม  2556 

                เวลา  08.00  น.        ข้าราชการ  ข้าราชการบำนาญ  ผู้บริหารองค์กร
                                                ปกครองส่วนท้องถิ่น  สมาชิกสภาองค์การ
                                                บริหารส่วนจังหวัด  สมาชิกสภาเทศบาล
                                                สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  กำนัน 
                                                ผู้ใหญ่บ้าน  แพทย์ 
                                                สารวัตร – กำนัน  พนักงานของรัฐ  พนักงาน
                                                รัฐวิสาหกิจ  นักเรียน  นิสิต  นักศึกษา  
                                                ประชาชน  กลุ่มพลังมวลชนต่างๆ พร้อมกันที่
                                                หอประชุมอำเภอกันทรลักษ์

                เวลา 08.30 น.         - ประธานในพิธีเดินทางมาถึงบริเวณพิธี

                                                - บรรเลงเพลงมหาฤกษ์

                                                - ผู้เข้าร่วมพิธีทำความเคารพประธาน

                                                - ประธานเข้านั่งประจำพิธี

                                                - พิธีกรเรียนเชิญส่วนราชการ  และคณะนำ
                                                  พวงมาลาถวายราชสักการะ  ตามลำดับ

                                                - ประธานถวายความเคารพพระบรมราชา-
                                                  นุสาวรีย์

                                                - ประธานจุดธูปเทียน 

                                                - ประธานไปที่แท่นพิธี  กล่าวถวายราชสดุดี
                                                   น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ 

                                                - ประธานกล่าว ฯ จบแล้ว  บรรเลงเพลง
                                                   สรรเสริญพระบารมี

                                               - ประธานและผู้มาร่วมพิธีถวายความเคารพ

                                               - เสร็จพิธี

Share on Line
Share on Pinterest