รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล

 

 

 

 

 

ประกาศเทศบาลเมืองกันทรลักษ์

เรื่อง   การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล

*********************

 

                   ด้วยเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ อำเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ จะดำเนินการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาลในตำแหน่งและอัตราที่ว่าง
                  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 13 (3) และมาตรา ๒๓ วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดศรีสะเกษ  เรื่อง    หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล พ.ศ. ๒๕๕๕       ลงวันที่ 14  สิงหาคม  ๒๕๕๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556  ประกอบกับมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดศรีสะเกษ  ในการประชุมครั้งที่ 8/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม ๒๕๕๖  จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล  รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมา

Share on Line
Share on Pinterest