แจ้งกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและการชำระเงินค่าภาษี ประจำปี 2557

แจ้งกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการ  และชำระเงินค่าภาษี  ประจำปี  2557 

                ด้วยบัดนี้ถึงกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการ    และชำระภาษี     ประจำปี  2557    แล้ว เทศบาลเมืองกันทรลักษ์  จึงขอแจ้งกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการ    และชำระภาษี     ประจำปี  2557  ให้ผู้ที่อยู่ในข่ายที่ต้องเสียภาษีทราบ  ดังนี้  คือ

  1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                ยื่นแบบแสดงรายการตั้งแต่วันที่  1  มกราคม  -  28  กุมภาพันธ์   2557   ชำระเงินค่าภาษีภายใน  30  วัน  นับแต่วันที่ได้แจ้งการประเมิน ( ภ.ร.ด.8 )

    2.  ภาษีป้าย   ยื่นแบบแสดงรายการตั้งแต่วันที่  1  มกราคม  -  31  มีนาคม          2557   ชำระเงินค่าภาษีภายใน  15  วัน  นับแต่วันที่ได้แจ้งการประเมิน          ( ภ.ป.3 )

    3. ภาษีบำรุงท้องที่  ชำระเงินค่าภาษี  ตั้งแต่วันที่  1  มกราคม  -  30                     เมษายน 2557

   โดยเทศบาลเมืองกันทรลักษ์มีกำหนดการเปิดให้บริการในการชำระเงินค่าภาษี  ในวันเวลาราชการ  ตั้งแต่เวลา  08.30 น. – 16.30 น.  และให้บริการในช่วงพักเที่ยงเวลา 12.00 น. – 13.00 น. จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

Share on Line
Share on Pinterest