ให้สมาชิก อปพร. รายงานตัวเพื่อแสดงตนในการปฏิบัติหน้าที่

          ด้วย  ศูนย์  อปพร. เทศบาลเมืองกันทรลักษ์  ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ  สำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลเมืองกันทรลักษ์  อำเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ  จำทำการตรวจสอบข้อมูลกำลัง  อปพร.  เพื่อให้การบริหารและกำกับดูแลเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกัยภัยฝ่ายพลเรือน  พ.ศ.2553  
          จึงให้สมาชิก  อปพร. ในสังกัด  ศูนย์  อปพร. เทศบาลเมืองกันทรลักษ์   มารายงานตัวในระหว่างวันที่  7 - 11  ตุลาคม  2556  ตั้งแต่เวลา  08.30 - 16.30 น.  พร้อมนำเอกสารมาแสดงตน  ดังนี้
           1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
           2. สำเนาทะเบียนบ้าน
           3. บัตรประจำตัว  อปพร.
           4. เกียรติบัตร  / ประกาศนียบัตรรับรองการผ่านการฝึกอบรม  อปพร.
                ( ถ่านเอกสารพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  จำนวน 2 ชุด )
           ในการนี้  ศูนย์  อปพร. เทศบาลเมืองกันทรลักษ์  จำดำเนินการลงทะเบียนข้อมูลเพื่อพิจารณาดำเนินการตรวจสอบสิทธิ /หน้าที่ /วินัย /การพ้นจากสมาชิกภาพ  ตามระเบียบต่อไป 

Share on Line
Share on Pinterest