ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองกันทรลักษ์

เทศบาลเมือง กันทรลักษ์ จัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารขึ้น เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนที่ต้องการทราบข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ภายในเขตเทศบาล โดยประชาชนสามารถขอรับบริการข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ได้ที่ กองวิชาการและแผนงาน สำนักงานเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4566-1381 ต่อ 171 ,172 ,173 หรือติดต่อด้วยตนเองที่ กองวิชาการและแผนงาน (ชั้น 3) สำนักงานเทศบาลเมืองกันทรลักษ์

Share on Line
Share on Pinterest