เทศบาลเมืองกันทรลักษ์รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก

-

 

เทศบาลเมืองกันทรลักษ์รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก

 

 

                นางศิริพร    เจนจิรวัฒนา     นายก เทศมนตรีเมืองกันทรลักษ์     กล่าวว่า  เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ ได้กำหนดให้มีการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก  ครั้ง ที่  ประจำปี  2553  ใน ระหว่างวันที่  ตุลาคม  -  18  ตุลาคม  2553  เนื่อง จากสถานการณ์ของโรคไข้เลือดออกในปัจจุบัน  พบผู้ป่วยในบางพื้น ของเทศบาลเมืองกันทรลักษ์  ซึ่งยุงลายเป็นพาหะของโรคไข้เลือด  ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันโรคไข้เลือดออก  เทศบาลเมืองกันทร ลักษ์ได้จัดให้มีการรณรงค์ตามกิจกรรมดังต่อไปนี้

                             1.  ให้ ผู้นำชุมชน , อสมได้เชิญชวนให้ประชาชนในชุมชนได้ร่วมดำเนิน การสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย  เพื่อลดวงจรการเกิดโรค ไข้เลือดออก

                2.  ปรับปรุง สุขาภิบาลที่พักอาศัย  ไม่ให้เป็นแหล่งอาศัยของยุงลาย  โดย การกำจัดขยะมูลฝอยให้ถูกหลักสุขาภิบาล  และกำจัดวัชพืช  หญ้า  หรือต้นไม้ที่ขึ้นรกทึบในชุมชน

                3.  เด็ก เล็กที่นอนกลางวัน  ควรกางมุ้งครอบเพื่อป้องกันยุงกัด

                4.  ควร เปลี่ยนถ่ายน้ำที่อยู่ในภาชนะทุกเจ็ดวัน

                5.  หาก พบผู้ป่วยมีอาการไข้สูง  2 – 3  วัน  โดยสังเกตว่า  ถ้ามีจุดเลือดออกเป็นผื่นเล็กๆ  อาเจียน เป็นเลือด  หรืออุดจาระมีสีดำ  ให้รีบนำพบแพทย์ เพื่อดำเนินการตรวจวินิจฉัยโรคโดยทันที
                     
6. 
ขณะที่เจ้าหน้าที่ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควัน  ให้เปิด ประตูหน้าต่างและอำนวยความสะดวกขณะฉีดพ่นหมอกควันพร้อมกับนำเด็ก  ผู้ป่วย  และผู้สูงอายุออกจากบริเวณฉีดพ่นหมอกควัน

 แผนปฏิบัติงานพ่นหมอกควันกำจัด ยุงลาย  ครั้งที่  3 / 2553
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
เทศบาลเมืองกันทรลักษ์

***********************************************************

ลำดับที่

วัน / เดือน / ปี

พื้นที่ ชุมชนที่ออกปฏิบัติงาน

หมายเหตุ

1

ตุลาคม  2553

ชุมชน ป่าไม้พัฒนาหมู่บ้านเอื้ออาทร

-              เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา 09.00  . เป็นต้นไป
-  
วันเวลาปฏิบัติงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความ เหมาะสม

2

ตุลาคม  2553

ชุมชนเมือง ทองชุมชนวัดโนนม่วง

3

ตุลาคม  2553

ชุมชนน้ำ อ้อมน้อยพัฒนาชุมชนน้ำอ้อมเหนือ,ชุมชนน้ำ อ้อมใต้

4

ตุลาคม  2553

ชุมชนชิด บัญชา, ชุมชนหนองโปร่ง

5

ตุลาคม  2553

ชุมชนสว่าง ก้าวหน้า, ชุมชนสว่างร่วมใจสามัคคี

6

11 ตุลาคม  2553

ชุมชน ก้าวหน้าสามัคคี, ชุมชนสว่างสุขใจ, ชุมชนตลาดสดเทศบาล 1

7

12  ตุลาคม  2553

ชุมชนรา ษฏร์พัฒนา

8

13  ตุลาคม  2553

ชุมชนศิริ พัฒนา,ชุมชนหนองกวางดีด

9

14  ตุลาคม  2553

ชุมชนบกศรี หลักเมือง, ชุมชนบกใต้พัฒนา

10

15  ตุลาคม  2553

ชุมชนหนอง หญ้าลาด 1

11

18  ตุลาคม  2553

ชุมชนหนอง หญ้าลาด 2

 

 

Share on Line
Share on Pinterest