จ.ศรีสะเกษ ประชาสัมพันธ์การสร้างรับรู้ให้เกษตรกรทุกสาขาใช้น้ำมันไบโอดีเซล บี100

จ.ศรีสะเกษ ประชาสัมพันธ์การสร้างรับรู้ให้เกษตรกรทุกสาขาใช้น้ำมันไบโอดีเซล บี100 ในเครื่องจักรกลและอุปกรณ์การเกษตร เพื่อบรรเทาปัญหาให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน

Share on Line
Share on Pinterest