รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฎิบัติจากสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการระดับปฎิบัติการ

ประกาศเทศบาลเมืองกันทรลักษ์
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฎิบัติจากสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการระดับปฎิบัติการ
ด้วยเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ จะดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฎิบัติจากสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการระดับปฎิบัติการ
 ดังนั้น จึงอาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสำหรับพนักงานเทศบาล พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 ประกอบกับมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดศรีสะเกษ ในการประชุมครั้งนี้ที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล ดังนี้ 
1. ชื่อตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบคัดเลือก 
1.1 ตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ระดับปฎิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
1.2 ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ระดับปฎิบัติการ   จำนวน 1 อัตรา
1.3 ตำแหน่ง วิศวกรโยธา ระดับปฎิบัติการ  จำนวน 1 อัตรา

Share on Line
Share on Pinterest