ประกาศเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรหาบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศเทศบาลเมืองกันทรลักษ์
เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรหาบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง
ด้วยเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครสรรหาและเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ อาศัยอำนาจตามความในข้อ 19 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดศรีสะเกษ เรื่องหลัดเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 3 มีนาคม 2548 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน จึงประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรหาบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

Share on Line
Share on Pinterest