ประกาศเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ เรื่อง การรับโอนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่นที่ไม่ใช่ข้าราชการการเมืองในตำแหน่งประเภทและระดับเดียวกัน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง

ประกาศเทศบาลเมืองกันทรลักษ์
เรื่อง การรับโอนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่นที่ไม่ใช่ข้าราชการการเมืองในตำแหน่งประเภทและระดับเดียวกัน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง
ด้วยเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ จะมีตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง เนื่องจากเกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป จำนวน 3 อัตรา 

Share on Line
Share on Pinterest