การจัดตั้งศูนย์ควบคุมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของเทศบาลเมืองกันทรลักษ์

ประกาศเทศบาลเมืองกันทรลักษ์
ด้วยเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ได้ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนถึงด้านการจราจร อันเป็นการสอดส่องเฝ้าระวังเหตุการณ์หรือสถานการณ์ในเหตุพื้นที่เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ และเพื่อที่ประชาชนซึ่งเป็นผู้เสียหาย หรือผู้มีส่วนได้เสียในเหตุการณ์ เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ทหารและพนักงานสอบสวน จักได้รับประโยชน์จากการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของเทศบาลเมืองกันทรลักษ์  

Share on Line
Share on Pinterest