ขอเชิญหน่วยงาน องค์การ และบุคคลผู้สนใจ เสนอชื่อและประวัติของตนเอง หรือบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นลูกที่มีความกตัญูญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเข้ารับรางวัลโล่เกียรติคุณ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ขอเชิญหน่วยงาน องค์การ และบุคคลผู้สนใจ
เสนอชื่อและประวัติของตนเอง หรือบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นลูกที่มีความกตัญูญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ 
เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเข้ารับรางวัลโล่เกียรติคุณ
ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562
โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสาร
โดยการสแกน QR - Cod ด้านล่าง


 

 

 

 

 

 

 

 


หรือลิงค์
https://drive.google.com/file/d/1dKF9iits9taf-a3Xi1ChGjaTFARP2ec5/view?fbclid=IwAR1N9-E30X-I_8weHQ00c0Slh1imWcYYnbKhfdY1UleMcX1kOnnkr3eW8nQ

Share on Line
Share on Pinterest