ประกาศเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ เรื่อง"หลักเกณฑ์การประกวดขบวนแห่กระทง งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 ณ บริเวณสวนสาธารณะหนองกวางดีด อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ"

เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ เป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นที่มีบทบาทหน้าที่บำรุงศิลประจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หมวด 2 การกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดการระบบการบริการสาธารณะ มาตรา 16 กำหนดให้เทศบาลมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง (11) การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น และตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2546 ส่วนที่ 3 หน้าที่ของเทศบาลมาตรา 50 (8) บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญัญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นดดยการปฎิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ในการนี้คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ โดย นายทรงชัย รุจิรารังสสรรค์ นายกเทศมนตรีเมืองกันทรลักษ์ ได้กำหนดจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ณ บริเวณสวนสาธารณะหนองกวางดีด อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนและสถานศึกษาได้ร่วมสืบสานเผยแพร่อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงามให้คงอยู่สืบไป รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอกันทรลักษ์

Share on Line
Share on Pinterest