ประกาศ การลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2562

ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน

เรื่อง การลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2562 ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 เห็ยชอบให้ดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อนการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดโดยให้เงินอุดหนุนเพื่อนการเลี้ยงดูเด็กตั้งแต่แรกเกิด ถึง 1 ปี เดือนละ 400 บาท ต่อคนสำหรับเด็กที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กัยยายน 2559 และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559 เห็นชอบให้เงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กต่อเนี่องตั้งแต่เด็กต่อเนื่องตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึงอายุ 3 ปี เพิ่มเงินเป็นเดือนละ 600 บาท ต่อคน เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 เป็นต้นมา โดยจ่ายให้เด็กที่รับต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2559 และเด็กที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 จนถึงปัจจุบัน กรมกิจการเด็กและเยาวชน จึงประกาศให้ผู้มีคุณสมบัติ สามารถยื่นลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด รายละเอียดดังนี้ 

Share on Line
Share on Pinterest