กำหนดหลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม (ฉบับที่ 2)

ด้วยกฏกระทรวงกำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ได้ประกาศในราชกิจจานนุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 135 ตอนที่ 85 ก วันที่ 25 ตุลาคม 2561 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป 

Share on Line
Share on Pinterest