การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ 2559

ประกาศเทศบาลเมืองกันทรลักษ์

ด้วย สภาเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ มีมติให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองกันทรลักษ์

เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ 2559 ในการประชุมสภาเทศบาลเมืองกันทรลักษ์

สมัยวิสามัญ สัมยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2559 เมืองวันที่ 19 กันยายน 2559

Share on Line
Share on Pinterest