ควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสภานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2559

ประกาศเทศบาลเมืองกันทรลักษ์

ด้วย สภาเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ มีมติให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองกันทรลักษ์

เรื่อง ควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสภานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2559

ในการประชุมสภาเทศบาลเมืองกันทรลักษ์

สมัยวิสามัญ สัมยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2559 เมืองวันที่ 19 กันยายน 2559

Share on Line
Share on Pinterest