การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2559

ประกาศเทศบาลเมืองกันทรลักษ์

ด้วย สภาเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ มีมติให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองกันทรลักษ์

เรื่องการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2559 ในการประชุมสภาเทศบาลเมืองกันทรลักษ์

สมัยวิสามัญ สัมยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2559 เมืองวันที่ 19 กันยายน 2559

 

 

Share on Line
Share on Pinterest