รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศเทศบาลเมืองกันทรลักษ์

เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง

 

ด้วยเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลเมืองกันทรลักษื อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 19 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 3 มีนาคม 2548 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน จึงประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ รายละเอียดดังนี้
 

Share on Line
Share on Pinterest