รับสมัครสอบคัคเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฎิบัติจากสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการระดับปฎิบัติการ

ประกาศเทศบาลเมืองกันทรลักษ์
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฎิบัติจากสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการระดับปฎิบัติการ

ด้วยเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ จะดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฎิบัติจากสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการระดับปฎิบัติการ ดังนั้น จึงอาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสำหรับพนักงานเทศบาล พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 ประกอบกับมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดศรีสะเกษ ในการประชุมครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561 จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล ดังนี้

Share on Line
Share on Pinterest