ประกวดราคาจ้างโครงการจัดจ้างเอกชนกำจัดขยะมูลฝอย (1 พฤษภาคม - 30 กันยายน 2562) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

   เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างโครงการจัดจ้างเอกชนกำจัดขยะมูลฝอย  (1 พฤษภาคม - 30 กันยายน 2562) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 2,240,319.33 บาท โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้

Share on Line
Share on Pinterest