ร่าง พระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) บรรจุระเบียบวาระการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๐ วันศุกร์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐

Share on Line
Share on Pinterest