ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศเทศบาลเมืองกันทรลักษ์

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง

ตามที่เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ได้ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรหาบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามประกาศเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 นั้น 

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามหลักฐานการรับสมัครของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและขาดคุณสมบัติ ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศฉบับนี้

Share on Line
Share on Pinterest