ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศเทศบาลเมืองกันทรลักษ์
เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง

ตามที่เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ได้ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ และประเภทพนักงานจ้างทั่วไป ตามประกาศเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 นั้น

บัดนี้ การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นตามหลักเกณฑ์แล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ และประเภทพนักงานจ้างทั่วไป โดยเรียงลำดับจากผู้ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับรายละเอียดปรากฏตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ โดยผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรจะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ในตำแหน่งที่ว่างเรียงตามลำดับในประกาศ และเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ จะขึ้นบัญชีผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรมีกำหนดระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชี เว้นแต่จะมีการสรรหาและและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างในตำแหน่งเดียวกันอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรใหม่แล้ว บัญชีผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้ เป็นอันยกเลิก 

Share on Line
Share on Pinterest