ประกาศเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติจากสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการในตำแหน่งนักจัดการงานทะเบียนและบัตร ระดับปฏิบัติการ

ประกาศเทศบาลเมืองกันทรลักษ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติจากสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการในตำแหน่งนักจัดการงานทะเบียนและบัตร ระดับปฏิบัติการ

Share on Line
Share on Pinterest