ประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์ เรื่อง เงินมัดจำรังวัดค้างบัญชี

ประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์ 
เรื่อง  เงินมัดจำรังวัดค้างบัญชี 

ประกาศให้ผู้มีรายชื่อท้ายประกาศนี้ นำหลักฐานใบเสร็จรับเงินมัดจำรังวัด, บัตรประจำตัวประชาชน, บัตรประจำตัวข้าราชการ, ทะเบียนบ้าน, หนังสือมอบอำนาจ, (กรณีไม่สามารถมารับเงินด้วยตนเองได้) มาขอรับเงินมัดจำรังวัดคือที่สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์ ในวัน เวลาราชการ ภายในระยะเวลา 60 วัน นับแต่วันที่ 11 มกราคม 2562 เป็นต้นไป 

 

Share on Line
Share on Pinterest