บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ปี 2564

บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ปี 2564

** ประกาศ ** เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ ได้ดำเนินการจัดส่งแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 3) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 รายบุคคล และ ปิดประกาศที่สำนักงานเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ รวมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ http://kantharalak.go.th/public/list/data/detail/id/1131/menu/400  จึงขอให้ประชาชนได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และหากข้อมูลทรัพย์สินหรือการใช้ประโยชน์ของท่านไม่ถูกต้อง ท่านสามารถยื่นคำร้องแก้ไขข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้ ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับใบแจ้ง ภ.ด.ส.3 และกรณีข้อมูลถูกต้องแล้ว ท่านไม่จำเป็นต้องติดต่อเพื่อแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมหรือแก้ไขใด ๆ  หากท่านอยู่ในข่ายที่ต้องเสียภาษี ท่านจะได้รับหนังสือแจ้งประเมินภาษี ภ.ด.ส.6, ภ.ด.ส.7 และคำอธิบายเพิ่มเติมฯ พร้อมยอดภาษีที่ต้องชำระ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 กรณีมีการแก้ไขข้อมูลสามารถแจ้งได้โดยตรงที่ พนักงานสำรวจ ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน กองคลัง ชั้น 1 สำนักงานเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ และเมื่อแก้ไขแล้วให้ตรวจสอบความถูกต้องและรอประกาศแบบ ภ.ด.ส.1 และ ภ.ด.ส.2 และหนังสือแจ้งประเมินภาษี ภ.ด.ส. 6 ตามขั้นตอน

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 045663480-1
กด 123  พนักงานสำรวจ    ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (ด้านข้อมูลทรัพย์สิน) หรือโทร 0610209071
กด 126  พนักงานเก็บภาษี  ฝ่ายพัฒนารายได้ (ด้านรับชำระภาษี)

ดาวน์โหลด บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2564 http://kantharalak.go.th/public/list/data/detail/id/1131/menu/400

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง http://kantharalak.go.th/public/list/data/index/menu/466

 

Share on Line
Share on Pinterest