ทฤษฎีองค์กรและหลักการบริหารงานเกี่ยวกับ การแบ่งงาน,การจัดกลุ่มงาน,การกระจายอำนาจหน้าที่,การประสานงานและกระบวนการจัดการความรู้

Share on Line
Share on Pinterest