พระอนุสาวรีย์ สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

พระอนุสาวรีย์ สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

 

พระอนุสาวรีย์ สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

     พระอนุสาวรีย์  สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ  ขนาดเท่าพระองค์จริงแบบครึ่ง  ได้รับประทานจาก  ม.จ.หญิงมารยาตรภัญญา  ดิศกุล  พระธิดาประธานมูลนิธิสมเด็จฯ  กรมพระยาดำรงราชานุภาพ  เมื่อปี  พ.ศ.2528  ตั้งอยู่ในบริเวณโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์  อำเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ  เนื้อที่ประมาณ  1  ไร่  สร้างเสร็จในปี  พ.ศ.2531  ด้วยเงินบริจาค  จำนวน  600,000  บาท  สมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  ได้เสด็จเป็นองค์ประธานประกอบพิธีเปิด  พระอนุสาวรีย์แห่งนี้เมื่อวันที่  9  สิงหาคม  2531  ได้รับการดูแลบำรุงรักษาจากเทศบาลเมืองกันทรลักษ์  โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์และกรรมการ  มูลนิธิดำรงราชานุสรณ์  อำเภอกันทรลักษ์ได้ประกอบพิธีสักการะสดุดีเทิดพระเกียรติ  ในวันที่  1  ธันวาคม  ของทุกปีเช่นเดียวกับที่กระทรวงมหาดไทยและราชสกุล “ดิสกุล”
 
      

 

Share on Line
Share on Pinterest