การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : งานเทศกิจ ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองกันทรลักษ์
กระทรวง : มหาดไทย

Share on Line
Share on Pinterest